Skip to main content

Kiedy powstaje i nabywa osobowość prawną spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową, posiada osobowość prawną przyznaną przez ustawę. Oznacza to, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Bardzo istotne jest zatem ustalenie, od którego momentu spółka posiada osobowość prawną, aby mogła wykonywać wszystkie przysługujące jej uprawnienia.

Najważniejszym momentem dla spółki komandytowej jest chwila wpisu do rejestru – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), gdyż z tą chwilą spółka komandytowa:

  1. powstaje
  2. nabywa osobowość prawną
  3. uzyskuje status przedsiębiorcy i może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (a przecież po to została stworzona).

Jest to tzw. wpis konstytutywny, oznacza to że przed jego dokonaniem spółka nie istnieje, dopiero z chwilą jego dokonania przez sąd rejestrowy powstaje i istnieje w świetle prawa.

Od tego momentu należy odróżnić zawiązanie spółki komandytowej. Zawiązanie spółki komandytowej to podpisanie umowy spółki przez wspólników (komandytariuszy i komplementariuszy) w formie aktu notarialnego. Po zawiązaniu spółki wspólnicy zgłaszają spółkę do rejestru w celu uzyskania wyżej wspomnianego, niezbędnego wpisu. Wnoszą do właściwego sądu rejestrowego wniosek o wpis (na formularzu wraz z opłatą sądową). Zgłoszenie powinno zawierać:

a) firmę, siedzibę i adres spółki;

b) przedmiot działalności spółki;

c) nazwiska i imiona (albo nazwy lub firmy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona (albo nazwy lub firmy) komandytariuszy

d) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji

e) sumę komandytową.

Umowa spółki stanowi jeden z załączników do tego wniosku.

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Sąd bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Jeśli w wyniku tego badania sąd nie wykryje żadnych braków i błędów wydaje postanowienie o wpisie. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze i jest to chwila powstania i nabycia osobowości prawnej przez spółkę komandytową.

Każdy może bezpłatnie uzyskać dostęp do KRS pod TYM linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *