Skip to main content

Ustanowienie prokurenta oraz zakres prokury

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży fryzjerskiej zawierała umowy najmu lokali użytkowych w wielu miastach. Zarząd nie był w stanie sam zarządzać wszystkimi sprawami spółki gdyż jej działalność szybko się rozwijało, powołano więc prokurenta. Pewnego dnia prezes zarządu zorientował się, że spółka nie wynajmuje już kilku lokali, istotnych dla spółki z punktu widzenia strategii […]

Czytaj więcej

Gdy chcemy powołać osobę do prowadzenia spraw naszej spółki, czyli o prokurencie.

Prokurenta łączy ze spółką stosunek prokury. Warto wyjaśnić czym ona jest. Zgodnie z art. 1091 kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pełnomocnictwo – w tym przepisie to umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, […]

Czytaj więcej

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będące własnością wspólnika są prawami majątkowymi i są przedmiotem obrotu gospodarczego. Mogą być zbywane oraz stać się przedmiotem zastawu (zabezpieczenie wierzytelności zastawem na udziale). Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie również części tego udziału, jednak wtedy nie mogą powstać udziały […]

Czytaj więcej

Kiedy powstaje i nabywa osobowość prawną spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową, posiada osobowość prawną przyznaną przez ustawę. Oznacza to, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Bardzo istotne jest zatem ustalenie, od którego momentu spółka posiada osobowość prawną, aby mogła wykonywać wszystkie przysługujące jej uprawnienia. Najważniejszym […]

Czytaj więcej

Podjęcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w skład którego wchodzą wszyscy wspólnicy jest zgromadzenie wspólników, które jest tzw. organem właścicielskim. Prawo uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników ma każdy aktualny wspólnik. Zgromadzenie podejmuje decyzje w postaci uchwał, przyjętych w drodze głosowania. Zasadą jest, że uchwały podejmuje się tylko na zgromadzeniu wspólników, zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Jednakże kodeks spółek handlowych […]

Czytaj więcej

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej?

Spółka komandytowa jest spółką osobową, której immanentną cechą powinna być nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, którą założyli lub do której przystąpili. Jednakże taka zasada obowiązuje w pełni tylko w modelowej spółce osobowej jaką jest spółka jawna. W spółce komandytowej mamy do czynienia z pewnymi modyfikacjami odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki i o tym dziś […]

Czytaj więcej

Czym możemy sobie „kupić” ograniczenie odpowiedzialności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli o wkładach wspólnika.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, daje nam możliwość bardzo komfortowego i bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zasadę iż wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym. Jednakże jak wiadomo w życiu nie ma nic za darmo, a zwłaszcza w biznesie, wobec tego jedynym warunkiem wprowadzenia wyłączenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jest utworzenie kapitału zakładowego, […]

Czytaj więcej

Szybkie i proste zakładanie spółki bez zbędnych formalności

Od kilku lat istnieje możliwość założenia spółki przez Internet. Brzmi to dość abstrakcyjnie, jednak ustawodawca przewidział możliwość rejestracji spółki jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (link tutaj). Wybierając tę formę rejestracji spółki będziemy korzystać z gotowego wzorca umowy (schematu umowy z lukami do uzupełnienia), zamieszczonego w portalu, zamiast […]

Czytaj więcej

Spółka komandytowa vs. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozpoczynając cykl wpisów o spółce komandytowej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, chcemy pokazać różnice między tymi dwoma formami prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawową różnicą między spółką komandytową i spółką z o.o. jest posiadanie osobowości prawnej. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka komandytowa jest ułomną osobą prawną, to znaczy że posiada zdolność prawną, może we własnym imieniu […]

Czytaj więcej

Prowadzisz firmę? Przeczytaj koniecznie!

Wigilia 2016 to nie tylko ważna data pod względem religijnym i społecznym, tego dnia weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 Grudnia 2016r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Rozporządzenie ma za zadanie dostosować się do nowej rzeczywistości prawnej czyli bardzo istotnej nowelizacji przepisów prawa własności przemysłowej, która wprowadziła szczególne zmiany […]

Czytaj więcej